اهدای فرش بانوان خراسان جنوبی به اعتاب مقدسه در عراق