سخنان رئیس جمهور امید را در دل خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی زنده کرد/ بازگشت امید و نشاط به دانشگ