نشریه کنگره: اوباما با قرادادهای تسلیحاتی منطقه را به جنگل تبدیل کرده است