با حمایت کمیته امداد، ۳۰ خانوار نیازمند از چرخه حمایتی خارج شدند