صنایع شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت با 30درصد ظرفیت خود کار می کنند