از پروژه هاي ساختارمند در حوزه بهداشت و سلامت حمايت مي کنيم