۴۰ معلول بدون سرپرست تحت حمایت بهزیستی کرمانشاه هستند