وزیر صنعت به خودروسازان گفته اقدام به خرید پرسپولیس و استقلال کنند