عربستانی‌ها به صورت فرودگاهی ویزا می‌دهند/ با AFC مکاتبه کردیم تا مشکلی برای پرسپولیس و نفت به وجود ن