فراهم کردن بسترهای فرهنگی مهم ترین زمینه توسعه بخش کشاورزی