کم‌کاری طلاب پای سخنرانان غیرحوزوی را به مجالس دینی باز کرده است