دستگيري بيش از 100 اراذل و اوباش در عمليات شب گذشته پليس تهران