اعتراض آیت‌ الله‌ شاه‌آبادی به سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی/ اقتصاد ممکلت دست آمریکا نیست، دزدها