رئیس مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید چمران اهواز منصوب شد