ایجاد ۴تشکل مرتبط با زندگی مردم دروزارت کار/بیمه ۸.۵ میلیون کارگر