جلسه رسیدگی به پرونده یکی از تپه های مجاورچغامیش تشکیل می شود