معاون فرماندار ایلام: جانبازان مایه فخر و آبروی ایران اسلامی هستند