37 روستای چرداول امسال از اینترنت پرسرعت برخوردارمی شوند