ام.آر.آی بیمارستان فارابی یاری رسان واحدهای درمانی دیگر می شود