دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشر دوستانه با وزیر امور خارجه