مسیر پیشرفت و رونق اقتصادی را با قدرت ادامه خواهیم داد /استان آذربایجان شرقی، استان مقام معظم رهبری و