عملیات سم پاشی درختان معابر عمومی علیه آفات گیاهی آغاز شد