کنفرانس زمین لرزه های ایران با مشارکت ایتالیا و انگلیس