قرائتی نسبت به نمره‌ای بودن دروس دینی و قرآن اعتراض کرد