انتقاد مدیر شبکه بهداشت ماهشهر از عدم اجرای مصوبات شورای سلامت