مشارکت فعال دیوان وقف سنی در نمایشگاه بین المللی ...