باید قادر به پاسخگویی به تهدیدات جدی سلامت باشیم/ ضرورت همکاری و هماهنگی کشورهای همسایه در مراقبت از