آثاری از دوره قاجار در موزه رضا عباسی به نمايش در آمد