نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی در جیرفت گشایش یافت