فریاد الله اکبر محسن رضایی، دانشگاه امام حسین(ع) را به تکبیر کشاند