نمایشگاهی در تکریم کارگران/ آثار نگارگران هرات فروش می‌رود