سخنگوی کمیسیون صنایع مطرح کرد: فشار وزیر صنعت به خودروسازان برای خرید پرسپولیس و استقلال