وزیری که آنقدر دست دیگران را بوسید تا بدبخت شد ! + عکس