نهاد رهبری بدون دانشجو نهاد بی گزاره است و دانشجو نیز بدون نهاد گزاره بی نهاد!