تیم ایرانی اجرای همزمان توافق جامع را دنبال می‌کند