محمد حسن نژاد و ابراهيم نکو، عضو ناظر شوراي عالي بورس شدند