لزوم تقویت پردازش کارهای مثبت در لرستان/نقش مهم روابط عمومی ها