مشکلات کن و تیری فرمو بعد از ماجرای کفش پاشنه بلند