هجوم رسانه عامل شدت گرفتن عقلانیت بصری/ضرورت مطالعه بدون فراموشی