من اجازه نمی‌دهم بیگانگان از دانشمندان و فرزندان عزیز ملت بازجویی کنند