انتقادات از تعیین شالوم به عنوان مذاکره‌کننده صلح با فلسطینی‌ها