دین‌پژوهان حجم گسترده هجمه‌ها در دانشگاه‌ها را با برنامه‌ریزی خنثی کنند