احكام بازی تراكتور را تا سه روز ديگر صادر می‌كنيم/ مسایلی مثل تبانی و روابط نادرست در صلاحيت كميته اخ