مدیر حوزه علمیه خواهران: به دنبال نهضت علمی و فراگیر در حوزه خواهران هستیم