امتیاز تاکسی های جدید در پارس آباد مغان لغو می شود