نماینده سیرجان: ملت ایران برحق مسلم خود پافشاری می کند