جنبش های مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و پیشرفت های تاریخی