پتروشیمی مارون/حرکت به سمت پرهیز از خام فروشی و ایجاد کارخانه‌های پایین دستی