واگذاری سرخابی‌ها به خودروسازان به زیان فوتبال و صنعت است