کوچک‌ترین جسارت دشمن با مشت کوبنده ارتش پاسخ داده می‌‌شود